Drveni plug

-

-

Ovaj primjerak je od zaborava sačuvao Leko Marić-Bilančev.