Žagare

-

-

Žagre su na drvenim kolicima polukrug da bi plug bio odbrazdan ili zabrazdan. One su imale više rupa i ruda na kolicima se mogla zakretati lijevo ili desno